Parteneri

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil FONPC

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil FONPC

www.fonpc.ro

PROFIL

 • FONPC este o reţea de ONG-uri din România care activează în domeniul protecţei şi bunăstării copilului, fiind principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării şi redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv, experienţa şi expertiza membrilor săi.
 • În vederea atingerii obiectivelor propuse, FONPC lucrează în strâns parteneriat cu donatorii, finanţatorii, autorităţile locale şi naţionale, organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale, instituţii europene, societatea civilă, comunitatea şi cu alţi actori implicaţi în promovarea respectării Drepturilor Copilului.
 • Înfiinţată în Noiembrie 1997, FONPC există cu şi pentru membrii săi, 83 de ONG-uri, în folosul copiilor şi al comunităţii ghidându-se după principiile şi prevederile statutare şi promovând următoarele valori: identitatea si autonomia membrilor, eficienţă în comunicare şi acţiune, decizie democratică, solidaritate, deschidere, încredere, respect reciproc, echitate, consecvenţă si continuitate, parteneriat, transparenţă, participare şi implicare.

DIRECȚIILE STRATEGICE PRIORITARE ALE FEDERAȚIEI

 • Promovarea şi respectarea drepturilor copilului, prin aducerea unei priorităţi europene pe agenda politică şi publică din România;
 • Implicarea în elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului în totalitatea politicilor publice;
 • Monitorizarea drepturilor copilului prin crearea şi implementarea unui mecanism naţional de monitorizare a drepturilor copilului;
 • Întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-şi îndeplini misiunea prin consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului.
 • În vederea atingerii obiectivelor strategice, FONPC a derulat proiecte, programe şi a organizat diverse evenimente şi acţiuni pentru şi cu membrii săi.

ACTIVITATE

Federaţia a implementat acţiuni de lobby şi advocacy pentru ameliorarea legislaţiei privind finanţarea de către stat a serviciilor sociale oferite de ONG-uri: legea contractării serviciilor.

Toate acţiunile FONPC sunt derulate cu spijinul celor aproape 100 de ONG-uri care activează în diferite domenii cum ar fi: centre de zi pentru copiii ce provin din medii defavorizate, centre de consiliere şi terapie pentru copii şi părinţi, centre pentru copilul cu dizabilităţi şi a copilului cu autism (centre de recuperare, centre de reintegrare), centre pentru copiii abuzaţi, servicii pentru: copiii străzii, copiii romi, copiii a căror părinţi sunt la muncă în străinătate, copiii dispăruţi şi exploataţi, programe şcoală după şcoală, programe de educaţie parentală, programe pentru combaterea violenţei în familie, programe pentru combaterea traficului de persoane, acţiuni pentru prevenirea abandonului şcolar şi prevenirea separării copilului de familie, activităţi de petrecere a timpului liber şi integrare socială, educaţie pentru sănătate, dezinstituţionalizare, reintegrarea copiilor în familie şi adopţie.

Încă de la debutul său în domeniul drepturilor copilului, FONPC a încurajat participarea activă a copiilor la toate nivelurile la care se iau decizii pentru şi în numele copiilor prin organizarea de grupuri de lucru, transmiterea de scrisori deschise ale copiilor către ministere şi către Parlament, realizarea unui film al drepturilor copilului, implementarea de concursuri pe tema drepturilor copilului.

PARTENERIATE

În cadrul proiectelor implementate, FONPC s-a bucurat de parteneriate stabile şi de încredere, cu diverse entităţi şi instuţii de mare valoare în domeniul promovării drepturilor copilului: UNICEF, Ambasadele Franţei, Olandei şi Canadei la Bucureşti, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Institutul Francez din Bucureşti, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Alfred Rusescu”, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

FONPC a încheiat parteneriate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

În cadrul diverselor acţiuni organizate de FONPC s-au încheiat parteneriate cu Senatul României şi Camera Deputaţilor, Secretariatul General al Guvernului, precum şi cu autorităţile publice locale: DGASPC Argeş, Tulcea, Neamţ, Alba, Arad, etc., Direcţii de Sănătate Publică: Iaşi, Timiş, Satu Mare, Constanţa, Bucureşti, Argeş, Alba, Dolj, etc.

Federaţia este membră a Comitetelor Consultative ale Direcţiei Generale Drepturile Copilului şi Oficiului Român de Adopţii.

FONPC a încheiat parteneriate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

FONPC a creat cu sprijinul asociaţiei Solidarite Laique din Franţa, un parteneriat solid la nivel regional, colaborând strâns cu reţelele de ONG-uri din Republica Moldova “Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi a Familiei” şi “Reţeaua naţională pentru Copil” din Bulgaria. FONPC este o sursă de expertiză şi experienţă pentru colegii din statele partenere, furnizând cursuri de formare, asistenţă tehnică pe diverse proiecte cum ar fi: abuzul împotriva copiilor, educaţie parentală, reintegrarea profesională a grupurilor dezavantajate, copiii cu handicap etc.

Din anul 2009, Federaţia este membrǎ a celei mai mari reţele pentru Drepturile Copilului, Euro Child, reţea europeanǎ focalizatǎ pe tematica drepturilor copilului. În cadrul acestei reţele FONPC se implică activ în influenţarea politicilor publice privind drepturile copilului la nivel european.

În ultimii cinci ani, Federaţia a reuşit să atragă pentru diverse actiuni, sponsori şi parteneri precum: Carrefour, MedLife, Auchan, Decathlon, Oriflame, Heidi, Vodafone, Grupul Editorial Corint, Editura Aramis, NH Hotels etc.

Parteneri media: Radio România, RFI, Trustul Burda, 24-Fun, ziare şi reviste, agenţii de presă, precum şi televiziuni: TVR, ProTv, Prima Tv.

PROIECTE

Advocacy for building a national consensus on children’s rights monitoring structures and creating the instrument for monitoring children rights, finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România. Priorităţile acestui proiect sunt crearea unor instrumente de monitorizare a drepturilor copilului, promovarea unei structuri independente de promovare, protecţie şi monitorizare a drepturilor copilului, precum şi încurajarea participării copiilor la toate demersurile de promovare, protecţie şi monitorizare a drepturilor lor.

Pentru cucerirea drepturilor noastre este un proiect care accentuează importanţa vizibilităţii drepturilor copilului, urmărind sensibilizarea opiniei publice cu privire la responsabilităţile tuturor membrilor societăţii în respectarea, promovarea şi apărarea drepturilor copiilor. Acest demers este susţinut de Ambasadele Franţei, Canadei, Norvegiei, Spaniei, Elveţiei în România, UNICEF, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Fundaţia PARADA şi multiple instituţii de decizie: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Camera Deputaţilor, Senatul României, Camera Deputaţilor, Guvernul României şi Direcţia Generală Protecţia Copilului.

Acompanierea naşterii, finanţat de Ambasada Franţei în România, a avut drept scop analiza respectǎrii drepturilor copilului şi mamei în perioada perinatalǎ, prin promovarea sǎnǎtǎţii mamei şi copilului, evidenţierea nevoilor de acompaniere a pǎrinţilor înainte, în timpul şi dupǎ naştereacopilului, precum şi susţinerea părinţilor în noul rol şi prevenirea abandonului (părăsirea copilului) şi a tulburărilor de ataşament.

PROCOPIL, finanţat de Agenţia de Dezvoltare Franceză este un proiect ce aparţine categoriei Programelor Concertate Pluri - Actori (PCPA), numărând 150 de entităţi (ONG, instituţii publice, autorităţi publice locale) din Franţa, România, Republica Moldova şi Bulgaria care acţionează în mod concertat pentru ameliorarea politicilor publice din domeniul protecţiei copilului, tinerilor şi familiei.

Raportul Alternativ privind respectarea Drepturilor Copilului în România, elaborat în cadrul proiectului cu acelaşi nume derulat de FONPC în perioada septembrie 2007 – iulie 2008, proiect co-finanţat de UNICEF România şi MAE Franţa. La realizarea acestuia au participat 86 de ONG-uri şi asociaţii profesionale, 125 de profesionişti din domeniul Protecţiei şi Bunăstării Copilului. Pe baza informaţiilor prezentate în cadrul acestui proiect şi a observaţiilor transmise de instituţii de stat şi de alte ONG-uri, Comitetul de la Geneva a formulat o serie de concluzii şi recomandări care devin, pentru Guvern priorităţi de acţiune până la data depunerii următorului raport (2012).

Durabilitatea serviciilor sociale furnizate de ONG - o garanţie necesarǎ pentru creşterea incluziunii sociale în România a reprezentat o pledoarie, pe de o parte, pentru susţinerea din fonduri publice a serviciilor sociale furnizate de ONG şi pe de alta parte, pentru importanţa unor politici coerente de incluziune socialǎ pentru copii şi tineri în risc de marginalizare. Proiectul a fost implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

Bune tratamente pentru copii şi părinţi a avut ca scop promovarea creşterii şi dezvoltării fiecărui copil, favorizând stabilirea legăturilor timpurii între copil, părinţi şi mediul său afectiv; bunele tratamente în cadrul familiei, dar şi faţă de aceasta; sprijinirea părinţilor în procesul de educaţie prin difuzarea cunoştinţelor şi încurajarea schimbului de experienţe între toţi profesioniştii implicaţi. Acest proiect a inclus organizarea unei serii de conferinţe regionale în Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi, şi implementarea de ateliere de formare regionale în vederea atingerii scopului propus. Acest program a fost derulat în parteneriat cu Ambasada Franţei, UNICEF şi Facultăţile de Psihologie din cadrul Universităţilor din Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara.

Întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-şi îndeplini misiunea, finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România şi Ambasada Franţei în România, a presupus consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi monitorizarea Drepturilor Copilului, dezvoltarea instituţională a Federaţiei şi întărirea cooperării şi a parteneriatelor în ţară şi în afara ţării.

 • Prin capacitatea membrilor săi, FONPC reprezintă o sursă de expertiză şi resursă în elaborarea politicilor publice la nivel naţional şi european.
 • Prin cooperare cu toţi actorii implicaţi în promovarea drepturilor copiilor, intervenţiile vor fi sustenabile şi în folosul copiilor.
 • Prin activităţile noastre de promovare, protecţie şi monitorizare a drepturilor copiilor, ne dorim ca toţi copiii sa îşi atinga potenţialul maxim de dezvoltare.